BÁO CÁO TÓM TẮT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 (Gọi tắt là Quy hoạch điện VIII)

Điện năng đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực cuộc sống và kinh tế tại Việt Nam. Quy hoạch phát triển điện cần đảm bảo cung cấp đủ điện cho sản xuất, dân sinh và dịch vụ, đồng thời tối ưu hóa tài nguyên, giảm gánh nặng môi trường, và đảm bảo an ninh năng lượng. Việc phát triển hệ thống điện hiện đại và bền vững cũng hỗ trợ sự phát triển bền vững của đất nước. Điều này đòi hỏi sự đầu tư vào năng lượng tái tạo, cũng như phát triển hệ thống truyền tải và lưới điện thông minh. Quy hoạch cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, và điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của đất nước và đảm bảo sự ổn định của hệ thống điện.

Trước yêu cầu đó, Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng phê duyệt theo Quyết định 500/QĐ-TTg ngày 15, tháng 5 năm 2023. Bản Quy hoạch này sẽ hướng tới quy hoạch phát triển các nguồn điện và lưới điện truyền tải ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên, công nghiệp và dịch vụ về năng lượng tái tạo, năng lượng mới trên lãnh thổ Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bao gồm cả các công trình liên kết lưới điện với các quốc gia láng giềng. Để thực hiện Quy hoạch trên, ngày 17/08/2023 tại Tp. Hồ Chí Minh, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp với Hội đồng Khoa học Tạp chí Năng lượng Việt Nam tổ chức hội thảo “Triển khai Quy hoạch điện VIII – Những thách thức và gợi ý chính sách”. Nhiệm vụ chính yếu của Quy hoạch điện VIII là “Đảm bảo cấp điện tin cậy ổn định cho phát triển kinh tế, xẫ hội và phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) nhằm hướng tới phát thải ròng khí nhà kính bằng 0 vào năm 2050”.

Đối tượng của bản Quy hoạch Điện VIII là các nguồn điện, lưới điện truyền tải ở cấp điện áp từ 220kV trở lên và các công trình liên kết lưới điện thuộc phạm vi ranh giới lãnh thổ Việt Nam và giáp với các quốc gia láng giềng.

Bài báo cáo dưới đây sẽ đưa ra những tóm tắt quan trọng, cần chú ý trong Quyết định 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem bản báo cáo đầy đủ:

Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *