Video Podcast 3

Video podcast 3

Thảo luận về Sáng kiến ​​Quản lý Chất thải rắn Cộng đồng – Các thành viên hội đồng IPC 

Chi tiết

Xuất bản ngày 19/4/2023

Diễn giả: TS. Moe Thazin Shwe (Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Môi trường tại Myanmar)

Dẫn chương trình: TS. Hendra Winastu (Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Môi trường tại Lào)

Người tham dự: Ông Nguyễn Duy Hùng (Giám Đốc SOLEN)

Playlist: Quản lý chất thải rắn

© Copyright by SOLEN Environmental Solutions JSC. ☞ Do not Reup

2 thoughts on “Video Podcast 3

  1. Pingback: VIDEO PODCAST - Solen

  2. Pingback: VIDEO PODCAST - Solen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *