Sàng lọc và Xác định phạm vi trong Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 

Các quy trình ĐTM thường bao gồm sàng lọc, xác định phạm vi, báo cáo, phê duyệt và thực hiện. Trong phần tóm tắt này sẽ tập trung vào các giai đoạn sàng lọc và xác định phạm vi của quy trình ĐTM.

Sàng lọc là bước đầu tiên của quy trình ĐTM và nó được sử dụng để xác định xem ĐTM có cần thiết hay không. Nó nhằm đảm bảo rằng bất kỳ đánh giá ĐTM nào cũng cân xứng với các tác động môi trường tiềm ẩn của dự án được đề xuất. Ở một số quốc gia, các nhà phát triển dự án cần lấy ý kiến ​​sàng lọc từ cơ quan có liên quan. Ý kiến ​​sàng lọc sẽ xác định các yếu tố môi trường cần được xem xét trong ĐTM và nó cũng có thể bao gồm các khía cạnh khác của quá trình ĐTM.

Yêu cầu sàng lọc và thủ tục phải tuân theo thường được xác định trong luật hoặc quy định ĐTM hiện hành. Trong nhiều trường hợp, các dự án áp dụng ĐTM được liệt kê trong phụ lục và việc sàng lọc có thể được thực hiện đơn giản bằng cách làm theo danh sách dự án này. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng danh sách dự án là dành riêng cho một quốc gia hoặc khu vực pháp lý cụ thể và do đó, việc xem xét đầy đủ của các bên liên quan có thẩm quyền là rất quan trọng. Danh sách dự án nên được sửa đổi và cập nhật theo thời gian thông qua quá trình tham vấn giữa các bên liên quan.

Đối với một số dự án nhỏ nhưng vẫn có thể có tác động, ảnh hưởng xấu đối với môi trường thì việc sàng lọc được thực hiện bằng cách tuân theo các chỉ dẫn hoặc các tiêu chí pháp lý liên quan. Các tiêu chí được xây dựng và thống nhất dựa trên một loạt các khía cạnh, chẳng hạn như vị trí của dự án; khoảng cách của dự án đến khu bảo tồn hoặc các cảnh quan di sản đặc biệt; hiện trạng sử dụng đất; sự phong phú, chất lượng, khả năng tái tạo hay khả năng hấp thụ của môi trường tự nhiên xung quanh.

Sau khi sàng lọc, nếu dự án cần phải có ĐTM, thì cần phải xác định cách thức tiến hành lập báo cáo ĐTM, đồng thời kết hợp các nghiên cứu liên quan trong xuyên suốt các giai đoạn của thành lập báo cáo ĐTM. Một số điểm lưu ý như sau:

 • Đảm bảo tính thống nhất giữa ĐTM và các nghiên cứu;
 • Đảm bảo rằng các nghiên cứu dựa trên thông tin kỹ thuật đầy đủ và được đánh giá dựa trên thực tế;
 • Cuối cùng, ĐTM được thực hiện cần phải được xem xét kỹ lưỡng về chi phí giảm thiểu tác động, các biện pháp thích ứng, và chi phí liên quan đến rủi ro biến đổi khí hậu tiềm ẩn.

Sàng lọc là cơ sở để xác định phạm vi của dự án, đây là giai đoạn để xác định các vấn đề và tác động chính cần được giải quyết trong ĐTM. Mục tiêu chính của việc xác định phạm vi là:

 • Công khai thông tin và thông báo cho công chúng về dự án ;
 • Xác định các bên liên quan chính, mối quan tâm và giá trị của họ;
 • Xác định các phương án thay thế hợp lý và thiết thực cho dự án;
 • Tập trung vào các tác động môi trường quan trọng và các vấn đề chính cần giải quyết trong ĐTM;
 • Xác định ranh giới cho ĐTM về thời gian, không gian và chủ đề; đặt ra yêu cầu đối với việc thu thập thông tin cơ bản và các thông tin khác;
 • Thiết lập Thời hạn tham chiếu (TOR) cho nghiên cứu ĐTM.

Các bước trong quy trình xác định phạm vi bao gồm:

 • Chuẩn bị và phát triển đề cương thông qua tham vấn với các bên liên quan;
 • Lập một danh sách các vấn đề và các mối quan tâm của dự án. Từ đó, đưa ra kết luận về các vấn đề chính và tầm quan trọng của chúng;
 • Sắp xếp các vấn đề chính thành các nhóm tác động cần nghiên cứu;
 • Lập TOR cho ĐTM; 
 • Giám sát tiến trình nghiên cứu so với TOR, thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết và cung cấp phản hồi cho các bên liên quan và công chúng.

TOR là sản phẩm cuối cùng từ quá trình xác định phạm vi. Do đó, có thể đề cập đến một số hoặc tất cả các hạng mục sau:

 • Mục đích và ứng dụng của TOR;
 • Tuyên bố nhu cầu và mục tiêu của đề xuất; bối cảnh và mô tả dự án;
 • Khu vực thực hiện nghiên cứu hoặc khu vực chịu tác động;
 • Các cân nhắc về thể chế và chính sách áp dụng;
 • Yêu cầu của ĐTM và chi tiết ra quyết định;
 • Các quy định về sự tham gia của công chúng;
 • Các lựa chọn thay thế đã được kiểm tra;
 • Những tác động và vấn đề cần nghiên cứu;
 • Các nghiên cứu sẽ được thực hiện;
 • Các yêu cầu về  giảm thiểu và giám sát;
 • Các thông tin và dữ liệu được đưa vào báo cáo ĐTM; khung thời gian để hoàn thành quá trình ĐTM;
 • Phương tiện dùng để thay đổi TOR nếu cần thiết.

Điều quan trọng là phải hiểu rõ về việc áp dụng luật hoặc quy định ĐTM trong từng khu vực hành chính, luôn kèm theo sự chặt chẽ về kỹ thuật và quy trình tham vấn kỹ lưỡng giữa các bên liên quan để thực hiện sàng lọc và xác định phạm vi.

Hy vọng bản tóm tắt này có thể giúp cho các bạn đọc hiểu được phần nào về mục đích của việc sàng lọc và xác định phạm vi trong quy trình ĐTM, các bước để thực hiện và một số lưu ý liên quan đến việc sàng lọc và xác định phạm vi trong nghiên cứu ĐTM.

Tài liệu tham khảo:

 1. Duck, S.H., Environmental Impact Assessment Report Scoping Report, July 2020, retrieved online from:
  https://epawebapp.epa.ie/licences/lic_eDMS/090151b280769388.pdf
 2. EIA screening: changes and challenges, IEMA, retrieved online from:
  https://www.iema.net/articles/eia-screening-changes-and-challenges
 3. EIA Training Resource Manual: Topic 4 – Screening, 2nd edition 2002, International Association of Impact Assessment (IAIA), retrieved online from:
  https://www.iaia.org/pdf/south-eastern-europe/Sec_E_Topic_4.PDF
 4. EIA Training Resource Manual: Topic 5 – Scoping, 2nd edition 2002, International Association of Impact Assessment (IAIA), retrieved online from:
  https://www.iaia.org/pdf/south-eastern-europe/Sec_E_Topic_5.PDF
 5. Guidance on EIA-screening, European Commission, retrieved online from:
  https://ec.europa.eu/environment/archives/eia/eia-guidelines/g-screening-full-text.pdf
 6. Guidance on EIA-scoping, European Commission, retrieved online from:
  https://ec.europa.eu/environment/archives/eia/eia-guidelines/g-scoping-full-text.pdf
 7. SCOPING and EIA, retrieved online from:
  https://www.eia.org.za/the-process/scoping-and-eia/
 8. Terms of reference for an Environmental Impact Assessment, retrieved online from:
  https://europa.eu/capacity4dev/file/29941/download?token=crbpG2yd

Bài viết được thực hiện bởi: Hendra WINASTU, Cộng sự Chính của SOLEN – Thành viên hội đồng IPC
Biên tập: Moe Thazin Shwe, Cộng sự Nghiên cứu của SOLEN – Thành viên hội đồng IPC
Ngày: 26 April 2023
Bài báo#: SOLEN-IPC-0016

3 thoughts on “Sàng lọc và Xác định phạm vi trong Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 

 1. Pingback: Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) và Vi nhựa - SOLEN

 2. Pingback: Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được thực hiện như thế nào? - SOLEN

 3. Pingback: Điều khoản tham chiếu cho ĐTM (TOR) - SOLEN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *