Video Podcast 1

Video podcast 1

Thảo luận về Quản lý chất thải rắn – Các thành viên hội đồng IPC 

Chi tiết

Xuất bản ngày 17/3/2023

Diễn giả: TS. Moe Thazin Shwe (Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Môi trường tại Myanmar)

Dẫn chương trình: TS. Hendra Winastu (Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Môi trường tại Lào)

Người tham dự: Ông Nguyễn Duy Hùng (Giám Đốc SOLEN)

Playlist: Quản lý chất thải rắn

© Copyright by SOLEN Environmental Solutions JSC. ☞ Do not Reup

3 thoughts on “Video Podcast 1

  1. Pingback: VIDEO PODCAST - SOLEN

  2. Pingback: VIDEO PODCAST - Solen

  3. Pingback: VIDEO PODCAST - Solen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *